Fakultativ Təkrarsığorta


Təminat ərazisi – Azərbaycan və  MDB ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna.

Əmlak və inşaat-montaj sığortası

Bütün risklərə qarşı təminat, terrorizm və iş fəaliyyətinin dayanması təminatı sığortası da daxil olmaqla kommersiya, sənaye və inşaat  risklərinin mütənasib və qeyri-mütənasib təkrarsığortası

Təkrarsığortalıların tələblərinə uyğun olaraq hər bir risk üçün  xüsusi təkrarsığorta həlləri təklif edə bilərik. 

- Təkrarsığorta limiti:  30 000 000 AZN /17 500 000 USD

Terrorizm – (müştərinin seçiminə əsasən)

Rusiya Antiterror Sığorta Hovuzunun üzvü olaraq terrorizm, sabotaj, üsyan, qiyam, tətil və ixtişaş risklərinə qarşı təkrarsığorta təminatı təklif  edirik:

- Təkrarsığorta limiti:  400 000 000 AZN / 240 000 000 USD

Yük və su nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

Su nəqliyyatı vasitələrinin kasko, inşaat və məsuliyyət sığortası,  yük sığortası risklərinin mütənasib və qeyri-mütənasib təkrarsığortası.

- Təkrarsığorta limitləri:

Yüklərin sığortası:  30 000 000 AZN /17 500 000 USD

Su nəqliyyatı vasitələrinin kasko və məsuliyyət sığortası:   2 000 000 USD/3 500 000 AZN

Gəmilərin inşaatı sığortası:   2 000 000 USD/3 500 000 AZN

Mülki məsuliyyətin sığortası 

Əsas məsuliyyət sığortası növləri üzrə  aşağıdakı təkrarsığorta təminatını təklif edirik:

Təkrarsığorta limitləri: 

Ümumi mülki məsuliyyətin sığortası (quruda yerləşən risklər)       : 10 000 000 USD/17 000 000 AZN

Ümumi mülki məsuliyyətin sığortası (dənizdə yerləşən risklər)                     : 5 000 000 USD/8 500 000 AZN

Peşə məsuliyyətinin sığortası                                           : 10 000 000 USD/17 000 000 AZN

İşəgötürənin məsuliyyətinin sığortası (quruda yerləşən risklər)          : 10 000 000 USD/17 000 000 AZN

İşəgötürənin məsuliyyətinin sığortası (dənizdə yerləşən risklər)              : 5 000 000 USD/8 500 000 AZN

Kənd təsərrüfatı məhsullarının sığortası 

Ölkə iqtisadiyyatının və yerli sığorta bazarının yeni yaranan tələblərini nəzərə alaraq biz “A” reytinqli təkrarsığortaçılarla kənd təsərrrüfatı məhsullarının sığortası üzrə retrosessiya proqramı işləyib hazırlamışıq. 

- Təkrarsığorta limiti: USD 1 175 000/AZN 2 000 000 hər bir sahə üzrə 

Maliyyə riskləri 

Maliyyə riskləri istənilən biznesin gündəlik fəaliyyətininin ayrılmaz hissəsidir. Müxtəlif mənbələrdən, ocümlədən işçilərdən, səhmdarlardan, müştərilərdən, rəqiblərdən və nəzarət orqanları tərəfindən biznes fəaliyyətinizə qarşı tələblər irəli sürülə bilər. 

Biz maliyyə risklərinin əsas növlərini təkrarsığorta edirik və belə risklərin yüksək ixtisaslaşmış beynəlxalq bazarlarda yerləşdirilməsində dərin təcrübəmiz vardır. 

 Təkrarsığorta limiti:  2 000 000 USD/3 500 000 AZN